John Lewandowski invents a device that could wipe out malaria. Photo: Len Rubenstein

Saving Lives

John Lewandowski invents a device that could wipe out malaria.